Mateřská škola Ráby, okres Pardubice

Kritéria pro přijetí

1.dubna 2020  |   Zápis  |   Jana Bednářová, DiS.  |   61x  |  

Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do MŠ Ráby na školní rok 2020/2021

Ředitelka Mateřské školy Ráby, Jana Bednářová DiS na základě § 34 odst.3 a 4 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 • S účinností od 1.9.2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou 5.roku věku ( a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5.roku věku)
 • Dále budou přijímány děti, které do konce srpna dovrší věk tří let
 • V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší
 • Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy zcela hygienicky samostatné
 • Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1.9. a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
 • Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.
 • Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce
 • Seznam nově přijatých dětí zveřejní, pod přiděleným registračním číslem, ředitelka školy na místě veřejně přístupném – na úřední desce a webových stránkách MŠ Ráby, po dobu 15 dní.
 • Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Pardubického kraje.
 • Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. Začne však platit výjimka – děti, které mají povinné předškolní vzdělávání musí být přijaty, i když nemají očkování
 • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku pokud bude volná kapacita v MŠ.

Kritéria pro přijetí dětí v době konání zápisu do MŠ,

1. Přednostně se přijímají děti podle věku od nejstarších po nejmladší:

 • které před začátkem školního roku 2020/2021 (do 31. srpna) dosáhnou nejméně třetího roku věku a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 • s trvalým pobytem ve školském obvodu Ráby

2. Následně se přijímají děti podle věku od nejstarších po nejmladší (do naplnění kapacity školy)

 • které nejdéle k 31. srpnu 2020 dovrší 3 let a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 • Na děti, které dosáhnou 5. roku věku od začátku školního roku 2020/2021 se nevztahuje povinné očkování.

V Rábech dne 1.4.2020

Grafika květiny
Aktuality
Zveřejněno: 27.11.2020
MŠ 23.12.2020 bude uzavřena

Vzhledem k nízkému počtu nahlášených dětí (pouze 1) bude MŠ ve středu 23.12.2020 UZAVŘENA.

Zveřejněno: 27.11.2020
Adventní zpívání 29.11.2020

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Rábech se 29.11.2020 NEUSKUTEČNÍ.

Zveřejněno: 27.11.2020
Vánoční prázdniny

Mateřská škola bude uzavřena od 23.12.2020 do 3.1.2021.

NÁSTUP DO MŠ BUDE V PONDĚLÍ 4.1.2021

Zveřejněno: 8.11.2020
Školka opět v provozu! :-)

Od pondělí 9.11.2020 je školka opět v provozu! Na pondělí je potřeba objednat pečivo. Mohu poprosit o zprávu, kdo v pondělí dorazíte? Moc děkuji a v pondělí se na vás budeme těšit.

Zobrazit vše

Grafika květiny
Kontakty

Mateřská škola Ráby, okres Pardubice

Ráby 100,
533 52  Staré Hradiště
IČ: 70189030
466 415 806
733 539 971
ms-raby@seznam.cz
y9z9vnk

Zobrazit kontakty a mapu

Grafika květiny
Kalendář akcí

Dnes je 24. ledna 2021
a svátek má Milena.

Grafika květiny
Anketa